PP i VOX han arribar a un acord per formar un equip de govern per a la legislatura 2023-2027 en Algemesí. VOX assumirà les competències d’Urbanisme, Medi Ambient i Espais Naturals, i les d’Infància i Joventut.

LVA.-  Demà prendrà possessió com nou alcalde d’Algemesí el popular José Javier Sanchis amb els vots del seu partir de VOX, amb qui ha arribat a un acord en el que les dos formacions es comprometen a ser eficients, transparents, controlar del gasto públic i reduir el cost polític.

Entre els principis signats figuren la millora dels serveis d’atenció al ciutadà, garantir el progrés econòmic i urbanístic, millorar la convivència i la seguretat ciutadana, recolzar i potenciar totes les tradicions, i despolititzar la vida social, cultural i festiva de la nostra ciutat entre altres qüestions.

Esta es l’acta completa que s’ha signat:

En la localitat d’Algemesí, a 16 de juny de 2023, compareixen, d’una part, el Sr. José Javier Sanchis Bretones, en la seua qualitat de cap de llista i representant en este acte del Partit Popular. D’una altra part, el Sr. Francisco de Borja Revilla Brioso, en la seua qualitat de cap de llista i representant en este acte de Vox.

OBJECTE

Conscients de les diferències entre les dos formacions, però responsables davant el mandat dels ciutadans d’Algemesí, presenten este acord de legislatura per a conformar un govern estable amb ple respecte a l’ordre constitucional, i al conjunt de l’ordenament legal vigent.

Els dos grups municipals, com a components de l’equip de govern, es comprometen a prioritzar l’execució de les propostes electorals presentades a la ciutadania abans de la celebració de les eleccions municipals, fent valdre la seua representativitat, i prioritzant sempre l’interés de la ciutadania quant a la gestió municipal es referix.

EIXOS DE GOVERN

– Eficàcia i eficiència: el nou equip de govern es compromet a dur a terme una gestió eficient i responsable del pressupost municipal, posant l’accent en una labor de busca d’ajudes externes per a pal·liar l’herència econòmica rebuda i atendre les necessitats més urgents dels nostres ciutadans.

– Transparència i sinceritat: la labor de l’equip de govern serà transparent i clara, ampliant la informació publicada en el Portal de Transparència Municipal i estant tots els membres obligats a rendir comptes de la seua acció política de manera setmanal en la Junta de Regidors Delegats.

– Control del gasto públic i reducció del cost polític: el nou equip de govern, en el seu conjunt, tindrà un cost menor a l’actual, per la qual cosa la primera mesura a executar serà l’aprovació d’una estructura de govern solvent que reduïsca el gasto polític.

PRINCIPIS DE GOVERN

– Plena llibertat de cadascuna de les Parts en les qüestions de caràcter ideològic pròpies de l’ideari específic de cadascun dels partits firmants.

– Atenció ciutadana i servicis públics: es prestarà especial interés en la millora dels serveis d’atenció al ciutadà oferits per l’Ajuntament en totes les dependències municipals, per a garantir la proximitat de totes les regidories amb la ciutadania.

– Desenvolupament econòmic i urbà: treballarem de manera conjunta amb els agents comercials, industrials i agraris per a garantir el progrés econòmic i urbanístic d’Algemesí.

– Convivència i seguretat ciutadana: implementarem mesures que revertisquen l’actual situació d’inseguretat abans de finalitzar la legislatura.

– Educació, Cultura i Esports: durem a terme una línia d’acció que unisca i no dividisca, prioritzant sempre l’interés de la ciutadania i prevalent el dret de les famílies a la tutela de l’educació dels seus fills en el marc de la nostra cultura i els nostres costums.

– Infància, Joventut, Família, Majors i persones amb diversitat funcional: donarem suport a estos sectors poblacionals, prioritzant polítiques que respecten les necessitats de l’edat i les seues circumstàncies. Per a això, es crearan les regidories d’Infància i Joventut, i de Benestar Social, Família, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats, respectivament.

– Tradicions: totes les tradicions de caràcter local i històric, sense excepció, seran recolzades i potenciades per l’equip de govern, sense lloc a discriminació.

– Medi ambient: es durà a terme una política mediambiental de sentit comú, que busque un equilibri entre la preocupació per l’entorn natural sense entorpir el dia a dia dels nostres ciutadans.

– Drets i llibertats: tota l’acció de govern tindrà com a objectiu despolititzar la vida social, cultural i festiva de la nostra ciutat, davall la premissa fonamental de “governar per a tots”, garantint l’accés a l’administració dels ciutadans d’Algemesí en qualsevol de les llengües pròpies de la nostra regió i sense finançar entitats que promoguen l’odi o que atempten contra els valors constitucionals.

Ens comprometem a preservar la nostra història tal i com va ser, sent al mateix temps model d’èxits i aprenentatge d’errors per a les properes generacions.

ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

L’alcalde de l’Ajuntament d’Algemesí serà el cap de llista del Partit Popular, amb el suport en primera votació dels 11 regidors que formen els grups municipals del PP i Vox, que conformaran l’equip de govern municipal.

L’alcaldia designarà els set tinents d’alcalde que li permet la normativa vigent, que formaran la Junta de Govern Local.

Les tinences d’alcaldia primera, segona, quarta, quinta, sexta i sèptima s’assignaran als regidors del Grup Municipal Popular. La tercera s’assignarà a un regidor del Grup Municipal Vox. En els dos casos, s’assegura l’autonomia de cadascun dels grups per a la designació dels seus representants.

La Junta de Regidors delegats estarà integrada pels 8 regidors del Partit Popular i els 3 regidors de Vox, i a tots ells se li delegaran competències de govern.

L’Alcaldia farà efectiva una reorganització de l’estructura i l’organigrama municipal, actualment inexistent, per a garantir els eixos d’eficàcia i eficiència en els que està basat el present acord.

Els regidors del Grup Municipal del Partit Popular ostentaran les delegacions que l’Alcalde els assigne, exceptuant les assignades al Grup Municipal Vox, que a continuació es detallen.

L’Alcalde delegarà durant els quatre anys de mandat les competències d’Urbanisme en el regidor del Grup Municipal Vox, Borja Revilla; les de Medi Ambient i Espais Naturals en el regidor del Grup Municipal Vox, Jorge Rodil; i les d’Infància i Joventut en la regidora del Grup Municipal Vox, Maribel Castell.

Dins de la lògica autonomia de cada delegació per a donar solució a les inquietuds i necessitats de la ciutadania o a la busca i estudi de propostes de millora, l’equip de govern treballarà de manera coordinada i unida, mantenint informada i fent partícip a l’Alcaldia de totes les accions a dur a terme en la gestió municipal.

L’esborrany del pressupost municipal s’elaborarà de manera conjunta en la Junta de Regidors Delegats.

Es crearà un comité de seguiment del present acord, amb periodicitat de reunió semestral, per a avaluar el seu grau de compliment. Estarà composat per tres representants de cada partit signant.

I perquè així conste, firmem este document en totes les seues pàgines els representants de les dos parts, que tindrà caràcter públic des del moment de la firma.

José Javier Sanchis Bretones del Partit Popular , i Francisco de Borja Revilla Brioso de VOX