L’Ajuntament ha aprovat una bonificació del 95% a favor de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) d’energia solar per a l’autoconsum.

LVA.-  En el plenari extraordinari del passat dimecres 13 de juliol es va aprovar una bonificació del 95% a favor de l’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO) d’energia solar per a l’autoconsum en habitatges unifamiliars, vivenda col•lectiva i microempreses en el cas urbà d’Algemesí.

Es tracta d’una modificació de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost, que és el 2,9% del cost total d’instal•lació, amb la finalitat d’impulsar els sistemes d’aprofitament de l’energia solar. Malgrat que l’ICIO abans ja experimentava reduccions, ara s’ha decidit donar un fort impuls passant de subvencionar el 50% en els habitatges unifamiliars i de cap tipus d’ajuda en les vivendes col•lectives i les microempreses al 95% en els tres casos.

L’aplicació d’esta bonificació estarà condicionada al fet que les instal•lacions per a la producció de calor incloguen col•lectors que tinguen la corresponent homologació per part de l’administració competent. A més, no s’atorgarà esta bonificació quan la implantació d’estos sistemes siga obligatòria d’acord amb la normativa específica en la matèria. Un altre condicionament és que l’import màxim de la bonificació no podrà excedir de 1.000 euros, no obstant, aquesta bonificació és compatible amb la resta d’ajudes a l’energia solar provinents de la Generalitat o l’Estat.

La modificació d’aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor en els pròxims dos mesos, després de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província i passar el període estipulat d’al•legacions. Es calcula que cap a mitjans de setembre la tramitació de l’expedient estarà disponible a la seu electrònica municipal. Per a més informació contactar al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Algemesí.