Durant l’estiu el PP va fer un comunicat en el que denunciava les ombres de  l’equip de govern en relació a l’oposició a inspector de policia. Ahir l’equip de govern va fer un comunicat exposant que la plaça que s’ocupava amb interinitat no era legal. De nou l’oposició del PP, va contestar a eixa nota aseverant la legalitat del procés que es va seguir per a cobrir la plaça.
[tx_row]
[tx_column size=»1/2″]

EQUIP DE GOVERN

EL PP VA CONTRACTAR IL·LEGALMENT A UN INSPECTOR DE POLICIA I EL VA MANTENIR DURANT 6 ANYS

Un informe dels serveis jurídics de la Direcció general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana afirma que el nomenament de l’inspector interí “no s’ajusta a dret” perquè, segons la normativa vigent, un inspector no pot ser interí sense l’informe de l’Agència de Seguretat que resulta obligatori i que no figura en l’expedient.
En les últimes setmanes hem vist com el Partit Popular d’Algemesí criticava el fet que l’inspector interí aspirant a consolidar aquesta plaça en propietat en el concurs oposició que s’està duent a terme en la Policia Local rebia la qualificació de “no apte” en les proves psicotècniques. Els populars responsabilitzaven a l’equip de govern per actuar amb “prejudicis polítics” contra l’inspector interí que va arribar a Algemesí de la mà del PP, sembrant així dubtes sobre la transparència del procés.
L’alcaldessa Marta Trenzano va sol·licitar a l’Agència de Seguretat un informe jurídic sobre el nomenament de l’inspector interí en l’etapa del PP, perquè, segons ha afirmat, “teníem raons suficients per a creure que no s’ajustava a dret”.
L’informe de l’Agència, que basa la seua argumentació en l’article 10 del Reial Decret Legislatiu de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, solament es pot nomenar funcionaris interins per l’existència de places vacants, la substitució transitòria de titulars, l’execució de programes de caràcter temporal o l’excés d’acumulació de tasques per un període de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos. Cap d’aquestes raons es donaven en aquell moment.
A més, l’informe explica que “el nomenament del funcionari interí tindrà sempre caràcter temporal, fins que el lloc siga ocupat per un funcionari de carrera o desaparega la causa d’urgència que va motivar tal nomenament”. El PP va tenir sis anys per a haver tret la plaça a concurs, cosa que sí que ha fet aquest equip de govern, però va preferir mantenir a l’inspector en qüestió durant tot aquest temps.
L’informe afegeix que “segons l’article 16.4 de la Llei 10/2010, de la Generalitat d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, els nomenaments de personal funcionari interí s’efectuaran en llocs de treball corresponents a la categoria d’entrada en el cos”. D’aquesta manera, no s’entén que ocupara una plaça d’inspector interinament quan la plaça que ostentava en propietat era d’agent.
Per si tot açò fóra poc, l’expedient està incomplet, ja que falta l’informe “obligatori” previ al nomenament al que obliga l’article 39 de la Llei de Coordinació.
En paraules de l’alcaldessa Marta Trenzano “resulta com a mínim inquietant l’atreviment del PP a qüestionar res que tinga a veure amb les oposicions a inspector tenint en compte la mala praxi amb la qual van actuar en el passat, saltant-se la legalitat vigent. A més, el fet que es preocupen pel resultat obtingut per aquest aspirant i no pel de els altres que han quedat despenjats, manifesta clarament el seu posicionament i el favoritisme amb el qual han actuat en la Policia Local durant els vuit anys en els quals van governar”.
L’alcaldessa ha afegit que “si, a més de tot açò, tenim en compte que el citat inspector no ha superat l’examen psicotècnic i que ha ocupat la plaça de manera il·legal, el PP, en comptes de vociferar i acusar de persecució política, hauria de tancar la boca i ser més prudent”.
Trenzano ha conclòs que “entenc que al PP li moleste el model de policia que estem implementant a Algemesí, més accessible, més proper i amb transparència i igualtat d’oportunitats. Seguirem denunciant les seues cacicades, corregint-les i mantenint el nostre model policial ens coste el que ens coste”.
[/tx_column]
[tx_column size=»1/2″]

PP ALGEMESÍ

LA ALCALDESA EVIDENCIA QUE DURANTE 4 AÑOS AL FRENTE DE LA OPOSICIÓN NO HA PEGADO UN PALO AL AGUA

Hoy, 6 años después del nombramiento de un inspector interino, la primer edil se preocupa de que falta un informe
Llama la atención que de todas las incorporaciones a la plantilla del ayuntamiento mediante interinidad, la ahora alcaldesa haya decidido investigar sólo el expediente mediante el que fue nombrado Guillermo Requena, persona que suspendió hace una semanas la oposición en condiciones muy sospechosas
Referente a la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Algemesí, donde se afirma por parte de la alcaldesa que el nombramiento de un inspector interino en 2010 fue realizado de forma ilegal, el Partido Popular de Algemesí quiere aclarar lo siguiente:

  • El proceso cumplió todas las exigencias que los técnicos del Departamento de Personal requirieron en su momento. Ningún técnico firma nada que no se ajuste a derecho y, en aquél momento, tal y como puede consultarse, no existe reparo alguno por su parte y en ningún momento los técnicos del Ayuntamiento de Algemesí advierten de la falta de dicho informe.
  • La actual alcaldesa de Algemesí, mediante este comunicado, demuestra que durante los 4 años al frente de la oposición no ha pegado un palo al agua en su obligada tarea de fiscalización al gobierno. De lo contrario, y si tantas sospechas tenía como dice en el comunicado, se hubiese preocupado en su momento de dicho expediente que se remonta a enero de 2010. La primer edil no tiene reparo alguno en presentarse a la ciudadanía como la líder de la oposición que cobraba por no hacer oposición y que necesita 5 años (4 de concejal y 1 de alcaldesa) para consultar un expediente que tenía a su disposición en la segunda planta del ayuntamiento.
  • Con este comunicado también queda evidente la persecución política que ha sufrido el inspector que ocupaba esa plaza, Guillermo Requena, desde la toma de posesión de Marta Trenzano como alcaldesa. El 10 de junio de 2016 le retiró todas las funciones mediante un decreto de alcaldía de dudosa legalidad para forzar su marcha, puesto que aún no tenía la respuesta del informe que solicitó a la Dirección General.
  • También llama la atención que de todas las incorporaciones a la plantilla del ayuntamiento mediante interinidad, la ahora alcaldesa haya decidido investigar sólo el expediente mediante el que fue nombrado Guillermo Requena, persona que suspendió hace una semanas la oposición para la obtención de la plaza en propiedad en condiciones muy sospechosas, después de realizar 5 cambios de tribunal a su antojo hasta conformar uno a su gusto.
  • En la mencionada consulta, la Sra. Trenzano pregunta si consta el informe previo necesario al nombramiento interino de un inspector y las consecuencias de la falta del mismo y el procedimiento a seguir por este Ayuntamiento, en su caso. La respuesta de la Dirección General, invoca el artículo 16.4 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Función Pública Valenciana, de la que deduce que no se contempla como interino el funcionario de la escala técnica categoría de inspector.
  • El Ilustrísimo Sr. Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias no cae en la cuenta que las bases aprobadas por el entonces alcalde de Algemesí, y que constan en la propia consulta, son aprobadas 5 meses antes mediante resolución de 26 de enero de 2010. En consecuencia, la nueva Ley de Función Pública Valenciana de 9 de julio de 2010 es imposible su aplicación a unas bases que son de 26 de enero de 2010. Esperemos que no se deje llevar una vez más por su asesor-coordinador que tantos perjuicios le está causando, y que tantos pleitos ha perdido en los tribunales y que habitualmente también utiliza la Sra. Alcaldesa.
  • El anterior alcalde aprobó el procedimiento que siempre se le ha marcado desde el Departamento de Personal, que es el servicio gestor, precisamente en el que se encuentra trabajando una técnica que siempre ha gozado de la confianza del equipo de gobierno socialista y que el gobierno popular siempre ha respetado, a pesar que el actual gobierno no ha hecho lo propio con el mencionado inspector.
  • En el mencionado procedimiento se siguieron los trámites de publicidad preceptivos, mediante la publicación en el BOP de 10 de febrero de 2010 y anuncio de modificación del 25 de febrero de 2010 y se realizó la reglamentaria comunicación a la Generalitat Valenciana, Dirección General de Administración Local, a los efectos tutelantes exigidos en la Ley, que no advirtió irregularidad alguna en el mencionado procedimiento. Si la mencionada Dirección General hubiera detectado alguna irregularidad o efecto invalidante, tenía la obligación de haberlo hecho, cosa que no hizo, por lo que los actos de las administraciones públicas se presumen legales y son ejecutivos desde el momento de su adopción. Tampoco el Grupo Socialista, presente en la oposición municipal alegó o impugnó nada, y la Sra. Trenzano, durante sus cuatro años como portavoz ha dicho nada al respecto.
  • La Sra. Trenzano, ha visto frustradas sus esperanzas de que la Dirección General citada le contestara de cuáles son las consecuencias de la posible falta del citado informe, y respecto del procedimiento a seguir por este ayuntamiento en su caso, lo que viene a demostrar que no hay ninguna ilegalidad en el procedimiento y, en todo caso, quienes pueden determinar la legalidad o no de una actuación son los tribunales de justicia. El poco peso de su acusación y el rencor permanente que atesora contra todo aquello que pueda venir de un gobierno anterior, sin respetar para nada el Estado de Derecho, son las únicas armas que utiliza nuestra más alta autoridad de Algemesí.

[/tx_column]
[/tx_row]