Elforum copal la veu d'algemesi passat 21 dabril este grup de socis aportacionistes a COPAL, ja molt nombrós, que ens englobem baix la denominació fòrum copal  hem presentat un escrit dirigit al CONSELL RECTOR, PRESIDENT i DIRECTOR GERENT DE COPAL manifestant que necessitem, quan més prompte millor, se convoque una reunió informativa tal com es va concloure el passat 8 dabril. Es fa necessari cada cert temps tindre unes reunions informatives per a reflectir la realitat de les fases de la campanya que estem vivint.

El fet de fer la reunió no sols obeix a atendre les inquietuds que tenim sinó també a donar compliment a lArticle 13 aprovat en lAssemblea del passat tres de desembre de 2015 sobre el Dret dInformació, de cara a establir sistemes d’actualització i facilitació als socis de major i més detallada informació. Tant en el seu preàmbul com en el punt 8 literalment diuen:

Art.13. Dret d’informació.

La cooperativa facilitarà, a través dels seus càrrecs directius o de gestió, a tots els seus membres una informació àgil, freqüent i no discriminatòria en favor d’un soci o grup de socis, i que suscite iniciatives i suggeriments.

Art. 13. Dret dinformació.

Huit. Els socis rebran una informació àgil i freqüent de cada una de les fases de les campanyes, pel director general o Director Comercial, la informació i instruccions suficients per al millor desenrotllament de cada una d’elles. La informació l’ha de rebre el soci per mitjà de documentació escrita, situant-la en el tauler d’anuncis específic i en la web. Almenys hi haurà una reunió presencial específica en cada una de les campanyes que podrà comptar a més amb la presència del President i dels membres del Consell Rector.

Tot el que hem dit ens mou a sol·licitar una reunió per abordar lanàlisi de cada una de les fases de la campanya que està a punt de finalitzar. Esta reunió possibilita també un canvi d’impressions on a més de rebre el soci informació pot exposar amb precisió les seus inquietuds.