Com a conseqüència de la nova campanya a nivell nacional de la Inspecció de Treball amb relació al control del temps de treball i les hores extraordinàries, adjunt li remetem informació sobre l’obligació de portar un registre sobre la jornada diària dels treballadors en l’empresa, registre que ha de ser diari i amb menció explicita de l’hora d’entrada i d’eixida de cada treballador en el centre de treball.

El dit registre té la comesa de controlar el possible excés d’hores treballades dins de la jornada ordinària de treball, i el seu abonament com a hores extraordinàries dins de la nòmina mensual, o evidenciar en el registre la seua compensació per temps de descans.

Tot pagament d’hores extraordinàries que no es reflectisca en la nòmina com a tal serà sancionat per la Inspecció de Treball, a tal objecte recordar-li que hi ha un número limitat d’hores extraordinàries a l’any (80 h./any.), si bé alguns convenis col·lectius establixen un límit diferent d’hores, i que de la seua realització cal informar mensualment la representació dels treballadors.
Tota la informació ací: http://www.empal.es/single-post/2016/07/22/IT-SS-Control-Jornada-Laboral?utm_campaign=UA-73419094-1&utm_medium=email&utm_source=mailing48