NO EXISTEIX CAP RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NI CAP ACORD DE JUNTA QUE ADJUDIQUE LA COMANDA A EIXA EMPRESA. S’ENVIAREN DOCUMENTS AMB INFORMACIÓ FALSA A DIPUTACIÓ PER COBRAR.
La decisió de comprar els leds a lempresa INELCOM no fou una decisió tècnica sinó únicament política que en el cas dAlgemesí, en 2012, es prengué saltant-se tots els mínims procediments legals que exigia la llei. El Pla dEficiència Energètica fou dissenyat per Diputació per a que aquestes decisions pogueren ser preses directament pels polítics sense necessitat de celebrar adjudicacions ni encomanar informes tècnics. I de fet així passà en el cas dAlgemesí.
INELCOM ha venut leds a Algemesí per valor de 1.085.000€. Qualsevol contracte d’aquest tipus, en condicions normals, hagués implicat l’existència d’un concurs públic de licitació amb criteris públics i nombrosos informes tècnics avalant la tria. Però com ací es tractava d’adherir-se a una central de compres, no hi calia. Altres ajuntaments encomanaren informes per decidir, però en el cas dAlgemesí la decisió de comprar a INELCOM la prengué en 2012 únicament i exclusivament el Sr Alcalde. Açò, ja de per si èticament i políticament reprovable, no és el pitjor sinó que allò preocupant és que no existeix cap acord admistratiu dadjudicació de la comanda a INELCOM. Qualsevol compra deixe import no es pot adjudicar verbalment, sinó que lha de prendre algun òrgan de lajuntament. Tal acord no existeix.
Lajuntament decidí adherir-se a la central de compres i això es va fer a través dun simple resolució, la Resolució 2084/2012 de data 9 de novembre. Però per tal dadherir-se calia, tant sol·licitar ladhesió, com adjudicar la compra a una de les sis empreses de la central. Segons certificà el Secretari en un document de 3 de juny de 2013 en lanterior Resolució de 9 de novembre de 2012 sacordava tant adherir-se al Pla com adjudicar la compra a INELCOM. El ben cert és que en lesmentada resolució no hi figura ladjudicació a INELCOM. De fet, així com les adjudicacions a INELCOM de 2013 i 2014 sí es realitzen a través dacords de la Junta de Govern, que és lòrgan que té la competència, en 2012 no existeix cap acord de la Junta de Govern adjudicant la compra, ni cap resolució tampoc dAlcaldia. Malgrat tot, quan en 2013 senvia la documentació pertinent a Diputació, en aquesta se certifica, falsament, que lòrgan que adjudica la contractació és la Junta de Govern Local de data 9 de novembre (que era la de la resolució) de 2012. En eixa data no se celebrà cap Junta ni en tot 2012 sacordà adjudicar eixa primera comanda. M+S ALGEMESÍ ha estat diversos dies buscant en Contractació dObres Públiques i Intervenció lacord. No ha aparegut ni consta en cap dels cinc expedients consultats que és tota la documentació existent.
Però no sols la decisió la va prendre el Sr Alcalde sense cap tipus dinforme tècnic que avalara que eixa era la millor opció, sinó que va ser sempre ell linterlocutor davant lempresa i qui negociava amb lempresa. El Sr Alcalde prescindí totalment del paper dels tècnics i quan els requeria era sols per adonar les seues decisions.
Si ens fixem únicament en el que va passar en 2012 resulta escandalós. La primera referència que trobem dINELCOM en tots els expedients és una factura pro-forma de data 7 de novembre de 2012, dos dies abans de la resolució, en la que figura com a client, no lajuntament, sinó els noms i cognoms del Sr Alcalde i el seu correu corporatiu. Això demostra que la negociació econòmica la dugué sempre  personalment ell. En lexpedient figura també dues Sol·licitud de contractació, un encàrrec ja en ferm del producte, signada pel Sr Alcalde, amb el segell dAlcaldia però sense data. La primera, per un import inferior, va ser substituïda per la segona amb limport exacte de la subvenció. El Sr Alcalde no té cap facultat legal per signar cap encàrrec de 360.000€ si això no ha estat acordat per la Junta. Senzillament signà un paper que no podia signar pel simple fet que atorgà una adjudicació sols de “paraula” a través d’una negociació personal amb aquesta empresa en la que no sabem si ell feia el paper d’administració davant lempresa o de comercial de lempresa davant ladministració. Tota adjudicació ha destar acordada per un òrgan de govern que latorgue i ací no existeix tal adjudicació. Si això li sumem que per tal que la Diputació pagarà shan presentat documents amb dades falses lassumpte és duna gravetat extrema.
Font: Més Algemesí