El pagament de les remuneracions a funcionaris municipals en concepte de productivitat es realitza sobre la base de la normativa i fonamentat en informes tècnics.
Més Algemesí va acusar ahir el govern local de realitzar pagaments als policies locals de manera irregular. Davant semblant acusació l’alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, ha volgut aclarir hui, per a tranquil·litat de la ciutadania, que el pagament d’aquestes remuneracions es fa respectant la normativa vigent.
El Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions als funcionaris de l’Administració Local diu, en el seu article número 5.6 que correspon a l’Alcalde o President de la Corporació la distribució d’aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l’assignació individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que si escau haja establit el Ple.
Aquesta norma jurídica ve a dir que l’alcaldia podrà distribuir la productivitat segons un reglament aprovat prèviament pel Ple. En el cas de l’Ajuntament d’Algemesí aquest reglament no existeix. En qualsevol cas, el que sí que queda contrastat, és la potestat de l’alcaldia per a distribuir aquestes quantitats.
A més, segons l’article 5.5 del mateix Reial Decret, correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global a l’assignació del complement de productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats en l’article 7.2 b) d’aquesta norma.
El pressupost municipal de l’Ajuntament d’Algemesí compta amb consignació suficient per a poder assignar aquestes quantitats als funcionaris. D’aquesta manera es compleix un requisit fonamental que prevé que aquestes remuneracions s’executen amb perjudici a les arques municipals.
Cal destacar que l’expedient del cas inclou un informe tècnic de la prefectura de la Policia Local i informes del departament de Personal i d’Intervenció. Aquests informes no assenyalen que siga irregular realitzar aquests pagaments sinó que no existeixen criteris establits pel Ple, en referència a la no existència d’un reglament, tal com s’ha explicat amb anterioritat.
Aquest expedient ha seguit el procediment administratiu pertinent i conté la proposta del regidor, els informes corresponents i la resolució de l’alcaldia.
La proposta del regidor de Personal suggereix que es procedisca al pagament de la productivitat per a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interés i la iniciativa amb la qual el funcionari desenvolupe les seues tasques. Aquesta apreciació està en sintonia amb el requerit pel Reial decret 861/1986 i es recolza en l’informe del comissari de la Policia Local.
Segons ha manifestat l’Alcaldessa, Marta Trenzano, “ens sorprén que Més Algemesí només proteste quan es paga productivitat als integrants de la Policia Local quan, des de sempre, hi ha funcionaris d’aquest Ajuntament que perceben remuneració pel mateix concepte. N’hi ha ara i n’hi ha hagut sempre. Espere que no consideren de manera diferent a segons quins treballadors”.
Trenzano ha conclòs que “estem treballant en l’elaboració d’una proposta de reglament de productivitat perquè tot siga més transparent i objectiu. Proposta que portarem a la taula de negociació i al Ple per al seu debat i aprovació. Això no significa que les productivitats que s’han pagat fins hui no s’ajusten a la norma”.
Equip de govern