Imma Ferrís, tècnic d’Urbanisme de l’ajuntament d’Algemesí:

LVA.-  A Algemesí hi ha 175 cases catalogades i molt desconeixement sobre quines accions es poden dur a terme sobre elles. Com en qualsevol altra vivenda, és obligació del propietari el seu manteniment i conservació, estant permeses les obres i reformes. A més, la inclusió en el Catàleg de Béns i Espais Protegits també comporta beneficis i bonificacions. Imma Ferrís, tècnic d’Urbanisme del nostre Consistori, aclareix en la següent entrevista tots els dubtes sobre este tema i anuncia el llançament d’una línia de subvencions per a reparacions i restauració per part de l’ajuntament.

– Qué vol dir que una casa està catalogada?

Una casa catalogada és aquella que està inclosa al Catàleg de Béns i Espais Protegits del municipi (CBEP). Es tracta d’un document que forma part del Pla General d’Ordenació Urbana. En ell s’identifiquen aquells elements del municipi que tenen un valor especial, siga en l’àmbit cultural, paisatgístic, arquitectònic, arqueològic o etnològic, i que mereixen protecció per mantindre la seua integritat i conservació. Els ajuntaments estan obligats a protegir i donar a conéixer els valors del patrimoni cultural existent en el seu àmbit territorial i adoptar les mesures necessàries per a evitar la seua deterioració, pèrdua o destrucció. A més, tenen el deure de fomentar la seua conservació i posada en valor.

 

– Quina és la normativa d’aplicació per als edificis catalogats?

En matèria urbanística la normativa vigent en la Comunitat Valenciana és la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Decret Legislatiu 1/2021) i en matèria de patrimoni històric, monumental, arquitectònic i arqueològic la Llei 4 / 1998 del Patrimoni Cultural Valencià. En esta llei es donen les directrius per a l’elaboració dels catàlegs i s’estableix l’obligació dels ajuntaments d’elaborar i aprovar els seus corresponents CBEP de conformitat amb el que esta llei estableix.

Dins dels CBEP s’inclouen els diferents elements i es diferencien en funció del seu valor patrimonial i grau de rellevància. Així, respecte a edificacions, per una banda estan els elements que formen part de l’Inventari General del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana que posseeixen valors històrics, artístics, arquitectònics o arqueològics en grau rellevant dins de l’àmbit comarcal (els denominats béns declarats d’interés cultural o BIC’s i els béns de rellevància local o BRL’s) i, en l’àmbit local, tenim els Elements Arquitectònics, que és on es troben les nostres cases catalogades. El nostre municipi compta amb 175 cases incloses al catàleg.

Aleshores, la normativa d’aplicació per a les “cases catalogades” es troba continguda en el CBEP. El catàleg conté unes normes urbanístiques, uns plànols on, de manera gràfica, es delimiten i assenyalen tots els elements que el componen i unes fitxes individualitzades de cada immoble inclòs al catàleg.

Per altra banda, en el catàleg hi han delimitades unes àrees en les quals la normativa, encara que permet la substitució dels immobles no catalogats, establix unes normes d’edificació amb l’objectiu de procurar el manteniment del caràcter arquitectònic i ambiental del nucli tradicional. Tota esta informació es pot consultar en la web municipal, en el Portal de Transparència, dins de l’apartat de Planejament i gestió urbanística.

 

– Es poden fer reformes a una casa catalogada?

Per descomptat, les cases catalogades es poden reformar sempre respectant aquells elements que estiguen protegits. Com hem dit abans, cada immoble té la seua fitxa individual on es descriu la casa, els elements definitoris de la seua configuració, i es fa una anàlisi dels elements propis i impropis que presenta.

En general es poden fer totes aquelles obres necessàries per a restablir les condicions d’habitabilitat i adequació a les necessitats actuals. El que cal respectar és la disposició volumètrica del cos d’edificació principal, la tipologia i els materials de cobertura, la composició de les façanes i la disposició de buits i volades.

Respecte a l’ús de materials, acabats i cromatismes, en cas de ser necessària la seua substitució, cal anar als materials i colors que es fixen en la normativa. En el cas d’existència d’elements impropis en la façana, com poden ser rètols, tendals o alicatats ceràmics no tradicionals, han de ser retirats o substituïts en el moment en què es faça una intervenció en la façana de l’immoble.

 

– Quins beneficis o bonificacions tenen les cases catalogades?

Les ordenances fiscals d’aplicació a la realització d’obres establixen unes bonificacions d’aplicació per als immobles catalogats. Així, quan se sol·licita una llicència d’obres d’intervenció en un immoble catalogat, s’aplica una bonificació del 95% de la taxa, i pel que fa a l’impost de construcció (ICIO) s’aplica una bonificació del 95% respecte de la part de les obres que contribuïsca a la conservació, recuperació i rehabilitació de l’immoble. També es bonifica el 95 % de la taxa per l’ocupació de la via pública necessària per a la realització d’estes obres.

Per altra banda, l’ajuntament acaba de llançar una línia de subvencions per a manteniment i reparació de façanes i cobertes d’edificis catalogats. Les bases s’han aprovat el 4/2/2022 per la Junta de Govern Local i es podran consultar i tramitar a través de la Seu electrònica.

 

– Quines obligacions tenen els propietaris dels immobles catalogats?

Totes les persones propietàries d’edificis (estiguen o no catalogats) tenen el deure de mantenir-los en condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat, i fer els treballs necessaris per a conservar estes condicions. El propietari d’un immoble catalogat deu complir este deure de conservació i evitar que el seu deteriorament produïsca la ruïna de l’immoble, donant que no es pot optar a la seua demolició.

La pèrdua o destrucció d’un edifici catalogat, per incompliment del deure normal de conservació, determinarà inclús l’expropiació de l’immoble segons el que preveu la llei urbanística valenciana amb deduccions del seu preu just (art. 109.4 del TRLOTUP). Quan per qualsevol circumstància resulte la pèrdua o destrucció d’un immoble o edifici catalogat, el terreny subjacent es mantindrà subjecte al règim propi de la catalogació.

 

– Hi ha possibilitat d’eixir del catàleg?

L’elaboració dels CBEP es fa per equips pluridisciplinaris i comporta l’estudi i l’avaluació de tots els camps d’interés patrimonial immoble del municipi, i s’aprova amb informe vinculant de la conselleria competent en matèria de cultura. El CBEP d’Algemesí es va aprovar definitivament per la Conselleria de Cultura d’1 de desembre de 2014. En la seua tramitació es va sotmetre a exposició pública i es van poder fer les al·legacions que estimaren oportunes, que foren analitzades per l’equip redactor i que van ser estimades o desestimades raonadament. No és moment per a modificacions.