L’objectiu és optimitzar el consum de la energia en centres educatius, i per això el Consorci de la Ribera instal·larà al Bernat Guinovart una planta solar fotovoltaica.

ies bernat guinovartLVA.-  ESMES (Energy Smart Mediterranean Schools Network) és un projecte europeu de cooperació pertanyent al programa ENI CBC MED adreçat als centres educatius públics. El seu objectiu principal és l’optimització del consum de la energia dels centres educatius a través de la seua monitorització. Aquest programa el realitza l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera (CRIB) conjuntament amb altres institucions d’Itàlia, Jordània, Tunísia i El Líban.

Els tres pilars bàsics d’aquest projecte són: el recolzament en la monitorització a l’hora de realitzar propostes de millora energètica, la innovació i la participació d’agents externs al projecte a través de la concessió de subvencions. Una de les principals accions del projecte consisteix en el disseny d’un pla de rehabilitació energètica per a un IES de la Ribera, basant-se amb criteris d’eficiència energètica i la utilització de fonts d’energia renovables. Per tal de seleccionar el centre finalista s’ha realitzat un procés selectiu tenint en compte aspectes energètics i constructius del centre. Finalment el CRIB ha acabat seleccionant a l’IES Bernat Guinovart per a realitzar tal rehabilitació energètica. Aquest projecte es realitzarà durant el present curs 20-21 i el següent, 21-22.

Els experts dissenyaran un pla de rehabilitació adequat a les necessitats de l’institut per tal d’implantar posteriorment part de les accions de sostenibilitat energètica contemplades al mateix. Entre les mesures a executar s’inclourà la construcció d’una planta solar fotovoltaica d’autoconsum, que haurà d’estudiar-se i concebre’s per a que s’adapte de la forma més òptima possible als pics de demanda energètica de l’IES.

Com que es tracta d’un projecte conjunt, paral•lelament al centre es crearà un Equip Energètic, composat per l’alumnat i professorat, que s’encarregarà de fer el seguiment del consum d’energia del centre i del projecte en general. I com no podia ser menys, es continuaran realitzant accions de conscienciació de la comunitat educativa per tal de fomentar l’estalvi d’energia. Cal recordar que l’IES Bernat Guinovart fa anys que està embarcat en el projecte ECOCENTRE que, entre d’altres coses, ha implicat tant una renovació de gran part de la lluminària del centre, com la instal•lació de contenidors de plàstic i paper per fomentar la separació en origen.

Tot i que l’aspecte material més vistós i important serà la instal•lació d’eixos panells al terrat del centre i d’un comptador intel•ligent que monitoritze el consum, no es pot oblidar que es tracta d’un centre educatiu, i que els motiva involucrar a la comunitat educativa en el procés de canvi d’hàbits i de comportament, implicant sobre tot als alumnes. És per això es crearà eixe Equip Energètic, que, tot i que inicialment estava previst que estiguera format per alumnat de diferents nivells, a causa de les restriccions de la COVID-19, estarà format per almenys, 10 alumnes de la mateixa classe, un professor i el director del centre. Aquest Equip Energètic serà el responsable, per part del centre, de dur a bon port un projecte tan important com aquest.

Des de l’IES Bernat Guinovart es vol agrair als tècnics i directius del Consorci de la Ribera no sols el seu continu treball en favor del medi ambient, sinó sobretot, la confiança que han depositat en el centre.