La nova ordre SND/422/2020 recull els casos en els que serà obligatori portar mascareta per als majors de 6 anys.

LVA.-  Mitjançant la nova ordre es disposa l’ús obligatori de mascaretes per a majors de 6 anys a partir de demà en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat d’almenys dos metres, sent recomanable el seu ús per a la població infantil d’entre tres i cinc anys.

S’excepcionen d’esta obligació a aquelles persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per la utilització de la màscara i a aquelles l’ús de les quals es trobe contraindicat per motius de salut o discapacitat. Així mateix, el seu ús no serà exigible en el desenvolupament d’activitats que resulten incompatibles, com ara la ingesta d’aliments i begudes, així com en circumstàncies en les quals existisca una causa de força major o situació de necessitat.

  1. Queden obligats a l’ús de màscares en els espais assenyalats les persones de sis anys d’ara en avant.
  2. L’obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els següents suposats:
    • a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara.
    • b) Persones en les quals l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
    • c) Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’estes, resulte incompatible l’ús de la màscara.
    • d) Causa de força major o situació de necessitat.

Article 3. Espais en els quals resulta obligatori l’ús de màscara:

L’ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.