El Govern d’Algemesí suspèn en transparència, al no exposar els pressupostos al públic per a que la ciutadania presente al.legacions. Impossibiliten d’eixa forma la participació ciutadana.

LVA.-  Tot no està en comprar voluntats, tot i que siga d’un trànsfuga, per aprovar uns pressupostos, cal fer bé la feina per a que entren en vigor, i l’equip de govern no es preocupa de complir la transparència i les pràctiques de “bon govern”.

I es que inicialment tenim uns pressupostos aprovats “en la seua fase provisional” però són uns pressupostos que incurreixen en defectes que els invaliden, i que podrien portar problemes al nostre ajuntament si no es corregeixen.

És per açò que hem presentat un escrit de reclamacions als pressupostos de l’ajuntament, per dos grans motius:

En primer lloc, entenem que no s’ha complit el tràmit legalment establert. La fase provisional de l’aprovació dels pressupostos ha de posar-se a disposició pública durant 15 dies i no únicament en la publicació de l’anunci al BOP, sinó que a més també han d’estar, juntament amb tots els documents annexos, en la pàgina web de l’ajuntament, als portals de transparència i en les xarxes, segons la Llei de Transparència i Bon govern que complementa a la llei reguladora d’hisendes locals.

És evident que el que s’enten per “anunci” va més enllà del que s’entenia tradicionalment, donat que tenint la pròpia administració local mitjans electrònics i de comunicació més que suficients -i obligats per llei- per a donar publicitat a l’aprovació inicial de l’expedient de pressupostos i per fer-lo públic respectant, en la actualitat un simple anunci al BOP no sols no satisfà les exigències socials i polítiques del moment, sinó que incompleix el que es diu al seu preàmbul la Ley Estatal de 19/2013 de 9 de desembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

És a dir el fet de no donar difusió de l’aprovació inicial dels pressupostos ni a la pàgina web municipal d’informació, ni a les xarxes socials, ni al tauler electrònic d’anuncis, ni a la pròpia pàgina de transparència de l’ajuntament, no sols és que vaja en contra dels signes del temps i demostra l’actitud d’opacitat amb que es governa aquest ajuntament sinó que sobretot incompleix frontalment l’article 7 de la LTAIPBG- Aquesta llei clarifica quines disposicions de rellevància jurídiques són d’obligada publicació.

És a dir, la legislació sobre transparència i bon govern que conformen els eixos de la nova política contemplen la obligatorietat de les entitats locals a publicar TOTA la documentació dels pressupostos en el seu tràmit d’exposició inicial i així FACILITAR a tota la ciutadania la possibilitat de presentar propostes, suggeriments i al·legacions als pressupostos dintre del període d’informació pública. Així ho disposa l’article 7 en la lletra e) de la LTAIPBG. En ple segle XXI s’ha seguit una pràctica de “publicació” oficial, no ja digna del segle XX, sinó del XIX. S’oculta a la ciutadania l’acte administratiu més important que aprova aquest plenari i es compleix simplement amb un pur formalisme legal que res ha de veure amb el concepte modern de transparència i participació. Mal podrà participar la ciutadania si no se l’informa que ara té l’oportunitat de participar.

El segon motiu pel que impugnem els pressupostos és que a través de l’aprovació de la plantilla del personal que és un document anexe als pressupostos, s’ha otorgat al personal de confiança (els dos assessors del grup ja desaparegut de Ciudadanos) , funcions propies de personal funcionari, sense haver concorregut a una oposició ni una borsa de treball.

A l’igual que en l’al·legació primera, aquest incompliment s’incardina dins del primer motiu que disposa l’article 170.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals quan diu: “Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en la llei”.

L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el seu article 12 indica el següent en relació a aquests treballadors:

Artículo 12. Personal eventual.

  1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

La llei permet la contractació de “personal eventual” que és el que vulgarment coneixem com assessor i que com hem vist “sols realitzarà funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial” (article 12). En juliol es van contractar dos assessor polítics per al Grup Municipal de Ciudadanos per a fer funcions de confiança com “protocol, comunicació, estratègia de campanya electoral, imatge…”. Evidentment aquestes funcions entren i entraven dintre de les funcions de personal de confiança. Però com hagueren de cessar-los, ara els contracten per a altres funcions que són “proposar i impulsar projectes, assessorar i orientar sobre accions o mesures a adoptar, planificar i coordinar esdeveniments o fomentar la participació ciutadana

Segons podem llegir estem davant una operació, que entenem que és un frau de llei en la qual els dos llocs de personal eventual classificats com “assessors de grups” -funció legítima de confiança- es pretenen transformar en “assessors” simplement, -que no “assessors especials” que tindran, funcions pròpies de funcionaris sense haver passat cap oposició ni concursat a cap mèrit.

A més a més ens pot portar problemes a l’ajuntament ja que s’obriria la porta a que consolidaren drets, tal i com ha reconegut la jurisprudència en moltes ocasions.

No és de rebut que un equip de govern que es fa dir progressista actue en contra de la transparència, premie el transfuguisme i convertisca l’ajuntament en una agència de col·locació perjudicant al consistori.

Mentre tinguem representació al consistori, seguirem vetllant pels interessos del poble i insistirem per a que el govern aplique els paràmetres de la nova política, que per altra banda estan obligats a fer-ho per llei.+