SI TOTS ELS CENTRES EDUACTIUS DEL MUNICIPI ESTAN PAGATS AMB FONS PÚBLICS L’ALUMNAT DE COMPENSATÒRIA DEU ESTAR DISTRIBUIT PER IGUAL ENTRE CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS.

Algemesí és un cas paradigmàtic pel que fa a la distribució de l’alumnat d’educació compensatòria, alumnat que està concentrat quasi en exclusiva en els centres públics i més concretament en tres d’ells que són CAES (Centre d’Acció Educativa Singular). De fet fa poques setmanes Algemesí eixí en la premsa per eixe tema, per la “segregació” escolar que es donava de facto a la nostra població. Tots els centres d’Algemesí són sostinguts amb fons públics, uns perquè són públics i altres perquè són de titularitat privada però concertats. Però no tots ells escolaritzen en igual mesura a l’alumnat més desafavorit.

La realitat és que alumnes de minoria ètnica gitana, alumnes immigrants, alumnes de famílies amb pocs recursos o de famílies desestructurades van, quasi en exclusiva, als centres públics. En alguns casos alumnes d’aquestes característiques que viuen enfront d’un centre concertat són escolaritzat en centres públics més llunyans. Es dóna el cas fins i tot de centres que comparteixen el mateix entorn social per distar menys de cent metres un de l’altre, però un  és CAES –el públic- i l’altre no –el privat-.

Aquest problema l’ha posat damunt de la taula el CPEIP Ribalta i el Consell Escolar Municipal ha pres cartes en l’assumpte. Per la seua banda l’ajuntament s’ha compromés a corregir aquesta situació, situació que no ha sorgit per atzar sinó perquè des de fa decennis al País Valencià en general, però sobretot a Algemesí en particular, s’ha afavorit de múltiples maneres una escolarització segregacionista.

Cal doncs revertir-lo, però s’ha de fer bé i amb dades en la mà. Quan hem tingut problemes semblants, tal com la millora de la política esportiva o la planificació de la política industrial hem encomanat estudis al respecte. Així, en el seu moment, s’utilitzà la figura dels “becaris” per a realitzar el diagnòstic de la política esportiva d’Algemesí. En l’actualitat s’ha contractat a la Universitat de València per a fer una diagnosi de la realitat empresarial.

Per això M+S ALGEMESÍ ha presentat una moció al plenari per tal que en aquesta ocasió es procedisca igual i s’elabore un estudi que diagnostique les causes d’aquesta situació, que analitze el perquè s’ha arribat on estem i que propose un full de ruta per revertir la situació. Pensem que el tema que ara ens ocupa és també molt important i que no podrem corregir la política educativa d’Algemesí sense un acurat diagnòstic del que tenim, diagnòstic que caldrà fer be a través d’algun programa d’aquest tipus, bé a través de la contractació d’algun professional o institució especialitzada. No és un tema fàcil de solucionar, però tampoc és impossible. Però sols si tenim una diagnosi de la situació actual podrem revertir-lo com pertoca. A més de les decisions de reserva de places per a aquests alumnes que cal prendre en el present procés de matriculació, cal també fer una radiografia completa de l’educació a Algemesí en tots els nivells. Proposem que a través de programes d’ocupació com “La Dipu et beca” o el “Pla d’Ocupació Municipal” o bé contractant una empresa especialitzada se’ns diga què cal fer.

No permetre que la població amb pocs recursos, o la població d’altres cultures es concentre en uns centres, no permetre l’existència de guetos educatius és tan important per al futur del nostre poble com planificar els polígons industrial que necessitarem en un futur. Al capdavall no combatre aquesta situació significa assentar les bases hui per un Algemesí socialment dividit demà. Les societats que per protegir ara als seus fills aposten per una educació socialment segregadora, els acaben oferint una societat conflictiva i polaritzada demà. Fins ara els polítics que han governat Algemesí en els darrers decennis han amagat el cap baix de l’ala per no veure el problema, però ja no podem fer-ho més.

És per això que volem que entre el que queda de 2016 i la primera meitat del 2017 es realitze aquest estudi i poder aplicar les primeres recomanacions o mesures correctores a partir del curs 2017-2018. Els polítics d’Algemesí no podem permetre més que la segregació escolar es continue pagant amb fons públics. Cal a més, i així ho demanem en la moció informar i implicar a Conselleria en la solució del tema, ja que és l’administració que té la competència en educació. Entre tots ho hem de solucionar.

Font: M+S Algemesí