Paguen el complement sols a una part de la plantilla i ho fan amb informes desfavorables. Sols el ple és el competent per adoptar aquests criteris i per augmentar el preu de les hores extra que també augmenten a un col·lectiu laboral.
A arrel de dos decrets de desembre hem descobert la utilització política i clarament irregular, si no il·legal, que l’equip de govern està fent del complement de productivitat. Utilitzar la productivitat, com s’ha fet, per a encobrir pujades de sou a una part de la plantilla és incórrer; com a mínim, en un autèntic frau moral de llei. Correspon al ple establir els criteris per assignar-lo i la seua assignació ha de basar-se en criteris objectius. Però en aquest cas s’ha acordat pagar-lo sense que el ple establisca els criteris objectius. L’assignació s’ha fet segons el “caprici” del regidor de personal i/o alcaldessa.
Els dos decrets, dels que tenim també els informes, consisteixen en una pujada lineal de 100€ al trimestre en 2017 al col·lectiu de la policia i en un increment del preu de les hores extres de setmana de bous també per a ells. Tots dos comptem amb informes desfavorables d’Intervenció i Personal. En el primer cas l’informe és clar, Aquesta productivitat per al col·lectiu de la policia s’aprova per acord de la Mesa Sectorial de la Policia Local, però no ha segut ratificada per acord de l’ajuntament Ple.I tal ratificació és preceptiva segons la llei. A través d’un decret que té dos informes contraris, l’alcaldessa passa per damunt de les competències del ple acordant l’augment de 100€ trimestrals. No és ella la única responsable, sinó el regidor de Personal, que eleva la proposta sent conscient de la il·legalitat, també ho és. El decret d’alcaldia incorre en una clara desviació de poder al fixar ella un criteri totalment personal i subjectiu per a acordar tal pagament Des de 2005 el ple fixa uns criteris objectius per assignar la productivitat a la policia, criteris que no són els que s’han fet servir.
Ens hem trobat també amb altra desviació de poder d’alcaldia. Després que el plenari no acceptara fa uns mesos l’augment de les hores extres sols per a la policia perquè contava amb informes negatius i era desproporcionat, l’equip de govern ha buscat la manera de fer-ho saltant-se el plenari i emmascarant-ho també com a complement de productivitat. Alcaldia ha acordat, sense ser competent, una augment del preu de les hores extra treballades en setmana de bous, però sols per a la policia, no per a la resta de treballadors.
Intervenció també informà, textualment, “desfavorablement”, perquè “la proposta considera l’abonament d’unes diferències de preu per hora que no responen a cap criteri establit pel Ple, ni tampoc al concepte de complement de productivitat regulat en el Reial decret 861/1986”. Per la seua banda Personal indica també que existeixen uns criteris per assignar la productivitat a la policia, “criteris que no s’ajusten a la proposta elevada pel regidor de personal”.
Tant l’alcaldessa com el regidor de Personal utilitzen irregularment l’assignació del complement de productivitat en favor sols de qui ells volen. M+S ALGEMESÍ està obert a negociar les retribucions d’aquells col·lectius o treballadors que no tinguen un complement de destí o específic adequat, però no estem disposat a permetre aquesta sèrie d’irregularitats, quan no il·legalitats, que en el fons l’únic que fa és crear greuges comparatius i obligar als treballadors mal retribuïts a anar a implorar-los aquesta “gràcia”.
Governar no és això. I molt menys quan s’incorre en una desviació de poder i l’alcaldessa assumeix una competència que és de ple. Considerem aquests fets molt, molt greus i entenem que almenys algú deurà assumir les conseqüències polítiques d’aquestes irregularitats.
Font: Més algemesí