La proposta compta amb un informe negatiu de la tècnica de personal i intervenció per no ajustar-se a la llei. i amb l’oposició del principal sindicat.
M+S ALGEMESÍ considera una irresponsabilitat del regidor de Personal i de l’equip de govern portar a plenari un increment injustificat i il·legal de la retribució de les hores extra que compta amb un informe negatiu de la Tècnica de Personal i de la Interventora i que a més trenca la «pau social» que el regidor de personal proclama.
Ahir passà per comissió una proposta que M+S ALGEMESÍ votà en contra perquè va contra dels interessos generals de la ciutadania i, sobretot, perquè crearà greuges comparatius que desestabilitzaran la convivència laboral. En l’actualitat l’ajuntament, per conveni laboral, estableix un preu de 15’62€ l’hora extra d’un dia laboral i de 22’05€ en diumenges i efectius. Eixe preu és el mateix per al personal C1 de l’ajuntament i per a agents i oficials de la policia (també C1). Si l’hora extra és per la nit els policies cobren 19’03€.
El dimarts, però, rebérem una sorprenent proposta que consistia en pagar les hores extra a 35€ si eren de divendres nit, dissabte nit o diumenge o festiu, i 25€ per a la resta. Això implica un increment al voltant del 60% del preu de les hores extra sols de la policia. A la proposta del regidor acompanyava l’esmentat informe que indicava bàsicament que no existia cap criteri objectiu que justifiqués eixe increment: «Per a aquesta modificació no hi ha criteris previs d’establiment. Únicament un increment del preu valor/hora«. Però sobretot indicava que donat que per a 2016 i 2017 l’increment que preveu la llei estatal per a les retribucions del personal públic és un 1% «L’increment de les gratificacions per serveis extraordinaris proposat per als membres de la policia local supera l’esmentat increment de l’ 1%«. O el que és el mateix, que és totalment injustificat i il·legal.
Davant aquesta tessitura M+S ALGEMESÍ demanà en la Comissió al regidor que retirara la proposta, cosa que no va fer. Va justificar tal proposta indicant que teníem una plantilla de la policia que estava pitjor retribuïda que en altres ajuntaments, i que donat que sols se’ls havia pujat en els dos darrers anys un 1% havien perdut poder adquisitiu. Aquest darrer punt és cert, però això ha passat a tots els treballadors públics municipals, no sols a ells. I en relació al primer punt no ens neguem a abordar-lo si és així, però després de fer-se públic la Relació de Llocs de Treball que està elaborant la Universitat de València, i fer-ho a través de la modificació dels complements, i no a través de les hores extres que ni fa tota la plantilla ni fan tots igual..
Tot això sense entrar a valorar que crearia un gran greuge comparatiu amb la resta de treballadors municipal que també realitzen hores extra, als quals no se’ls incrementaria la quantitat. De fet el sindicat CCOO votà en contra per aquest motiu, i un altre sindicat local -FIFA- s’abstingué. Cal tenir present que si s’aprova aquest increment per a la policia enguany, a la llarga acabaria aprovant-se per a tots, i això les arques públiques difícilment ho poden aguantar. L’any passat la despesa en hores extra de tot el personal municipal ascendí a 317.000€. D’haver-se pagat al preu proposat s’incrementaria en 190.000€ més, és a dir, ascendiria a mig milió d’euros. Si s’aplicara sols a la policia es passaria d’haver pagat més de 241.000€ en hores extra a 385.000€ L’increment pactat significa pagar 144.000 més fent les mateixes hores.
És difícil com a polítics poder justificar davant de la ciutadania un increment de 22€ a 35€ per molt de festiu que siga, i més amb una crisi que encara continua estant-hi. I més difícil ho és quan la proposta ve d’un partit com EU que en la legislatura passada es caracteritzà per ser molt crític amb les despeses en hores extres. Des de M+S ALGEMESÍ continuem demanant la retirada d’aquest punt del plenari, i volem que els problemes laborals o retributius s’aborden d’altra manera i evitant aquest tracte diferenciat entre treballadors i treballadores. Nosaltres sentint-ho molt, tot i valorar el treball dels membres de la Policia Local, però no podem votar una cosa que no sols que és clarament il·legal, sinó que no és ni mínimament defensable davant la ciutadania.
Font: Més Algemesí