Principals normes al voltant de la utilització de nous sistemes de transport urbà com el patinet.

LVA.-  Els VMP (vehicles de mobilitat personal) han esdevingut una innovadora alternativa de mobilitat que ha vingut per a quedar-se. De fet, s’estima que en l’actualitat, Espanya compta a dia de hui amb més d’un milió de vehicles de mobilitat personal.

Fa una dècada, el desenvolupament de les noves tecnologies afavoriren l’aparició de noves solucions de mobilitat motoritzades, les quals afavorien clarament els desplaçaments urbans. Tanmateix, no fou senzill ubicar-los jurídicament dintre de la disciplina del trànsit urbà en no ser considerats vehicles de motor.

Inicialment, per a dur a terme una regulació, classificació i integració dintre del trànsit rodat, la DGT publicà diverses instruccions des de l’any 2016 fins que s’elaborara una normativa específica en matèria VMP. Les normes específiques de la seua complexa circulació, característiques tècniques exigides i delegació normativa en els municipis com a titulars dels espais públics entre altres, quedaren com a qüestions pendents de desenvolupar per l’ordenament jurídic espanyol.

Tres anys després, amb altra instrucció, i de manera transitòria, la DGT avançà la definició de VMP prevista en la modificació vinent del Reglament General de Vehicles. I, també, aclarí les diferents infraccions susceptibles de cometre amb el seu ús donada l’alta sinistralitat. Però, fou amb l’esperat Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, mitjançant el qual es reglamentà estatalment, i de forma definitiva, la utilització d’aquest innovador sistema de transport urbà.

Tot seguit, s’enumeren les principals normes que s’establiren al respecte, i que actualment continuen vigents, tenint en compte que els VMP es defineixen com a una categoria pròpia de vehicles, amb els seus drets i obligacions, que no es consideren vehicles de motor, ni requereixen permís de circulació, ni tampoc assegurança obligatòria si no ho requereix la normativa municipal (vehicle):

– Els conductors no necessiten cap permís de conducció. Cal destacar que sí que es podria exigir en un futur per part dels estats membres de la UE, que han quedat facultats per a fer-ho amb la Directiva núm. 2021/2118 24 de novembre de 2021, de la UE.

– Requeriran un certificat de circulació els comercialitzats des del 22 de gener de 2024, el qual sols els podran obtindre els fabricants si compleix uns requisits. Aquests s’estableixen mitjançant la Resolució de 12 de gener de 2022, de la DGT.

Pots consultar quins VMP es troben certificats en l’actualitat abans de comprar-ne de nou en https://www.dgt.es/nuestros-servicios/tu-vehiculo/vehiculos-de-movilidad-personal-vmp/

Els VMP comercialitzats fins al 21 de gener de 2024 podran circular fins al 22 de gener de 2027, encara que no disposen d’eixe certificat. A partir d’aquesta data, solament ho podran fer els que compten amb la certificació indicada abans.

Aquestos són alguns dels requisits que s’estableixen a l’esmentada resolució:

– Potència màxima i pes 1.000 W i 50 kg en patinets.

– Control de velocitat màxima 25 Km/h.

– Dos frens independents.

– Cavallet.

– Grandària de rodes 8″.

– Sistema d’il·luminació i catadiòptrics.

– Llum de fre.

– Dispositiu sonor.

– Velocímetre.

– Etiquetat amb l’any de construcció i número de certificat.

– Sense seient (exceptuant que estiguen autoequilibrats, com els monocicles o seagway).

– No superar els 25 km/h, l’incompliment del qual podria suposar una sanció de 500 € i la seua immobilització.

– No es pot circular per vies interurbanes.

– No es pot dur cap passatger.

– No es pot circular per voreres ni espais per a vianants, sent potestat dels ajuntaments, senyalitzar carrils habilitats que transcòrreguen per aquests espais reservats per a vianants, senyalitzant-los sempre mitjançant una ordenança reguladora.

– El casc no serà obligatori, exceptuant que així s’obligara de la mateixa manera per ordenança municipal.

– No s’estableix edat mínima. L’Ajuntament d’Algemesí exigeix tindre almenys 16 anys.

Cal recordar que l’Ajuntament d’Algemesí modificà l’ordenança reguladora de trànsit l’any 2021, per a regular la circulació als espais públics de la ciutat d’aquest mitjà de transport innovador. Així doncs, s’aprovà una reglamentació amb distintes novetats, com l’obligació de registrar-los a l’Ajuntament, l’edat mínima de 16 anys, els llocs habilitats per a circular, i fins i tot, un règim sancionador que estableix diverses infraccions. No obstant això, es preveu afrontar un nou procés d’actualització, atesa l’evolució contínua del marc legal.

Pots consultar la reglamentació local al següent enllaç:

https://sede.algemesi.es/documentos/AF439AFA75B7F84EB183229070F104B0.pdf

Per concloure, cal recordar que els conductors de VMP de la nostra població estan sotmesos a l’aplicació de la normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària:

– No poden circular en sentit contrari, espais de vianants o voreres.

– No poden superar les taxes d’alcohol establides legalment, ni tampoc circular conduint aquestos vehicles havent consumit drogues.

– Han de respectar-se semàfors i senyals de prioritat de pas.

– S’ha de conduir de manera responsable per les vies de circulació al nostre municipi, mai negligent o temerària.

– No poden circular amb aquestos vehicles les persones menors de 16 anys.

– No es poden utilitzar VMP que incomplisquen la normativa, ni tampoc aquells que no s’hagen registrat a l’Ajuntament.

Podeu informar-vos contactant amb Policia Local (telèfon 962019009). També ho podeu fer al web de la DGT a l’enllaç https://www.dgt.es/nuestros-servicios/tu-vehiculo/vehiculos-de-movilidad-personal-vmp/