Hui, 6 anys després del nomenament d’un inspector interí, la primer edil es preocupa de que suposadament “falta un informe”
Crida l’atenció que de totes les incorporacions a la plantilla de l’ajuntament mitjançant interinitat, l’ara alcaldessa haja decidit investigar sols l’expedient mitjançant el qual va ser nomenat l’inspector al que fan referència, persona que va suspendre fa unes setmanes l’oposició en condicions molt sospitoses
En referència a la nota de premsa remesa per l’Ajuntament d’Algemesí, on s’afirma per part de l’alcaldessa que el nomenament d’un inspector interí en 2010 va ser realitzat de forma il·legal, el Partit Popular d’Algemesí vol aclarir el següent:

  • El procés va complir amb totes les exigències que els tècnics del Departament de Personal van requerir en el seu moment. Cap tècnic firma res que no s’ajuste a dret i, en aquell moment, tal com pot consultar-se, no existix objecció alguna per la seua part i en cap moment els tècnics de l’Ajuntament d’Algemesí advertixen que falte cap informe.
  • L’actual alcaldessa d’Algemesí, mitjançant este comunicat, demostra que durant els 4 anys al front de l’oposició no ha pegat un pal a l’aigua en la seua obligada tasca de fiscalització al govern. En cas contrari, i si tantes sospites tenia com diu en el comunicat, s’haguera preocupat en el seu moment de l’esmentat expedient que es remunta a gener de 2010. La primer edil no té vergonya en presentar-se a la ciutadania com la líder de l’oposició que cobrava per no fer oposició i que necessita 5 anys (4 de regidora i 1 d’alcaldessa) per a consultar un expedient que tenia a la seua disposició en la segona planta de l’ajuntament.
  • Amb este comunicat també es fa evident la persecució política que ha patit l’inspector que ocupava eixa plaça des de la pressa de possessió de Marta Trenzano com alcaldessa. El 10 de juny de 2016 li va retirar totes les funcions mitjançant un decret d’alcaldia de dubtosa legalitat per a forçar la seua marxa, ja que encara no tenia la resposta de l’informe que va sol·licitar a la Direcció General.
  • També crida l’atenció que de totes les incorporacions a la plantilla de l’ajuntament mitjançant interinitat, l’ara alcaldessa haja decidit investigar sols l’expedient mitjançant el qual va ser nomenat este inspector, persona que va suspendre fa unes setmanes l’oposició per a l’obtenció de la plaça en propietat en condicions molt sospitoses, després de realitzar 5 canvis de tribunal al seu capritx fins a conformar un al seu gust.
  • En l’esmentada consulta, la Sra. Trenzano pregunta si consta l’informe previ necessari al nomenament interí d’un inspector i les conseqüències de la falta del mateix i el procediment a seguir per este ajuntament, en el seu cas. La resposta de la Direcció General, invoca l’article 16.4 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol de la Funció Pública Valenciana, de la que deduix que no es contempla com a interí el funcionari de l’escala tècnica categoria d’inspector.
  • L’Il·lustríssim Sr. Director General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, del PSOE, no cau en el compte que les bases aprovades per l’anterior alcalde, i que consten en la pròpia consulta són aprovades 5 mesos abans mitjançant resolució de 26 de gener de 2010. En conseqüència, la nova Llei de Funció Pública Valenciana de 9 de juliol de 2010 és impossible d’aplicar a unes bases que són de 26 de gener de 2010. Esperem que no es dixe portar una vegada més pel seu assessor-coordinador que tants perjudicis li està causant, i que tants pleits ha perdut en els tribunals i que habitualment utilitza la Sra. Alcaldessa.
  • L’anterior alcalde va aprovar el procediment que sempre se li ha marcat des del Departament de Personal, que és el servici gestor, precisament en el que es troba treballant una tècnica que sempre ha gaudit de la confiança de l’equip de govern socialista i que el govern popular sempre ha respectat, a pesar que l’actual govern no ha fet el mateix amb el mencionat inspector.
  • En l’esmentat procediment es van seguir els tràmits de publicitat preceptius, mitjançant la publicació en el BOP de 10 de febrer de 2010 i anunci de modificació de 25 de febrer de 2010, i es va realitzar la reglamentària comunicació a la Generalitat Valenciana, Direcció General d’Administració Local, als efectes tutelants exigits en la Llei, que no va advertir de cap irregularitat en el procediment. Si la mencionada Direcció General d’Administració Local haguera detectat alguna irregularitat o efecte invalidant, tenia l’obligació d’haver-ho advertit, cosa que no va fer, per tant els actes de les administracions públiques es pressumixen legals i són executius des del moment de la seua adopció. Tampoc el Grup Socialista, present en l’oposició municipal, al·legà ni impugnà res, i la Sra. Trenzano, durant els quatre anys com a portaveu del PSOE ha dit res al respecte.
  • La Sra. Trenzano ha vist frustrades les seues esperances de que la Direcció General li contestara quines eren les conseqüències de la possible falta de l’esmentat informe, i respecte del procediment a seguir per este ajuntament, el que demostra que no hi ha cap il·legalitat en el procediment i, en tot cas, qui pot determinar la legalitat o no d’una actuació són els tribunals de justícia, no un alt càrrec del PSOE. El poc pes de la seua acusació i el rancor permanent a tot allò que puga vindre d’un govern anterior, sense respectar l’Estat de Dret, són les úniques armes que utilitza la nostra més alta autoritat d’Algemesí.

Font: PP