EMPAL ha elaborat un document resum amb les mesures més importants que entren en vigor a partir del 4 de maig a les 00:00 hores.

LVA.-  Degut a la fase de ‘desescalada’ en la que ens trobem, estes noves modificacions s’hauran d’executar complint les mesures de seguretat oportunes per a cada cas.

TRANSPORT

– Serà obligatori l’ús de mascaretes que cobrisquen nas i boca en el transport d’autobusos, trens, aeri i marítim.

– Als transports privats de persones fins a vehicles de 9 places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per fila addicional de seients respecte a la del conductor.

OBRES AMB INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS

La Ordre Ministerial 340/2020 va suspendre les activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents.

La Ordre Ministerial 385/2020 modifica esta situació de la forma següent: S’exceptuen d’esta suspensió les obres referides en l’apartat anterior en les quals, per la mena d’intervenció, per les

circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produïsca cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

També queden exceptuades aquelles obres que es realitzen en locals,

habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades, o a les quals no tinguen accés els residents mentre duren les obres, sempre que es complisquen totes les següents condicions:

  1. a) Es limita la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s’adopten totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.

  1. b) L’accés i eixida d’aqueixos locals, habitatges o zones es produïsca a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.

  1. c) Els treballadors adopten les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES

Podran procedir a l’apertura al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals el qual la seua activitat s’haguera suspès per el estat d’alarma. Excepte aquells que tinguen una superfície superior a 400 metres quadrats. Amb el compliment dels següents requisits:

– Amb cita prèvia i amb un sòl client per treballador.

– S’ha de garantir l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista, en el cas de no ser possible, mitjançant la instal•lació de mostradors o mampares.

– S’establirà un horari preferent per a majors de 65 anys, que deu fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’este col•lectiu.

– S’haurà de realitzar una neteja obligatòria al finalitzar el dia

– En el comerç tèxtil les peces de roba sols es podran utilitzar per una única persona, després hauran de netejar-se i desinfectar-se.

– En els locals on es puga atendre a més d’un client s’haurà de marcar de forma clara la distancia de seguretat interpersonal, amb marques a terra o mitjançant l’ús de cartellera i senyalització.

– El sistema de fitxatge per petjada dactilar queda substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques.

HOSTALERIA

– Es podran realitzar activitats de restauració i hostaleria mitjançant serveis d’entrega a domicili i recollida en l’establiment.

– S’ha d’establir un sistema d’entrega preferent per a persones majors de 65 anys, persones depenents i altres col•lectius vulnerables.

– En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment. Així mateix, l’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. En tot cas, haurà de garantir-se la deguda separació física establida en aquest capítol o, quan això no siga possible, amb la instal•lació de taulells o mampares.

– En els locals on es puga atendre a més d’un client s’haurà de marcar de forma clara la distancia de seguretat interpersonal, amb marques a terra o mitjançant l’ús de cartellera i senyalització.

Obligacions del propietari:

– Ficar en l’entrada de l’establiment gels hidrolacòlits per als clients.

– A l’eixida de l’establiment, ficar papereres amb tapa d’accionament no manual amb bossa de fem.