El Diari Oficial de la Generalitat recull les noves mesures sanitàries que s’aplicaran fins al 7 de juny.

LVA.-  S’amplia l’horari de tancament de l’hostaleria fins a les 00:30 hores, i el toc de queda s’aplicarà entre la 1 i les 6 del matí. A més s’ha acordat augmentar l’aforament en grans esdeveniments (3.000 en interiors i 4.000 en exteriors).

Es consideraran activitats incompatibles amb l’ús de la màscara els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica de l’esport en el mitjà aquàtic o a l’entorn d’aquest.

En el cas del descans a les platges, rius o entorns similars, o en piscines no cobertes, eixe període només podrà estendre’s a aquell en què s’estiga en un punt determinat i respectant la distància mínima de 1’5 metres amb altres persones que siguen convivents, i sense que l’agrupació de persones excedisca de 10.

En el cas de piscines cobertes o quan el descans es realitze a bord d’embarcacions, només s’entendrà per període de descans l’estrictament necessari entre intervals d’activitat.

Quant a mesures relatives a celebracions, esdeveniments o concentracions de persones, en espais interiors l’aforament serà del 75% amb un màxim de 1.000 assistents, si bé es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de tres sectors diferenciats de 1.000 persones en cadascun d’ells (3.000).

En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 2.000 assistents, i es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de quatre sectors de 1.000 persones cadascun (4.000).

Podran celebrar-se activitats extraordinàries o espectacles en establiments amb llicència diferent a la regulada en la normativa d’espectacles.

En espais interiors, amb un límit màxim de 1.000 assistents, no es permet el consum d’aliments ni begudes, excepte aigua. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de tres sectors diferenciats de 1.000 persones en cadascun d’ells, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector.

En espais oberts, el límit serà 2.000 persones i es podran establir fins a quatre sectors.

La resolució també recull canvis relatius als participants i públic en els esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals. El públic assistent en instal·lacions esportives tancades no podrà superar el límit de 1.000 persones.

El DOGV també publica la resolució de Sanitat que es dicta a conseqüència del pronunciament del TSJCV sobre el toc de queda, i en ella s’argumenta que les mesures adoptades i que s’estima prudents mantindre, es continuen considerant necessàries fins que el procés de vacunació no arribe a un major percentatge de població ja que encara no s’ha aconseguit una cobertura vacunal suficient que garantisca una protecció generalitzada.