Amb l’objectiu final de fomentar la renovació energètica dels centres escolars del Mediterrani cap a edificis amb un consum d’energia quasi nul (Nearly-zero emission buildings, NZEB), el Consorci de la Ribera ha realitzat un total de quinze auditories energètiques en diverses escoles de la Ribera.

LVA.-  Un edifici NZEB és un edifici amb un nivell alt d’eficiència energètica que s’aconsegueix mitjançant una baixa demanda d’energia que es subministrada, principalment, per fonts d’energies renovables instal·lades al mateix edifici. La directiva 2010/31/UE marcava com a terminis d’aplicació l’any 2018 per a edificis de nova construcció d’ús públic i 2020 per a edificis d’ús privat. En el cas d’Espanya, la legislació corresponent encara no ha sigut aprovada, pel que per al present estudi s’han tingut en compte les indicacions generals que es marquen a la directiva per a les zones mediterrànies. Aquestes són, per a edificis d’ús públic, que el consum net d’energia siga d’entre 20 i 30 kWh/m2, tenint en compte que al voltant del 70% del consum total energètic de l’edifici ha de ser produït a partir de fonts renovables de proximitat.

Per avaluar els paràmetres d’eficiència dels edificis públics avaluats al projecte TEESCHOOLS s’han realitzat auditories energètiques, i a partir d’aquesta radiografia s’han proposat accions de millora que permeten incrementar la sostenibilitat del centre així com la reducció de les emissions equivalents de CO2 i assolir les característiques energètiques per a que puga ser qualificat com NZEB.

En el cas de les escoles estudiades de la Ribera, les accions de sostenibilitat energètica proposades es poden dividir en 3 grups. Per una banda, aquelles que tenen a veure directament amb la despesa i eficiència energètica, com són el canvi de lluminàries d’alt consum per altres amb tecnologia LED, molt més eficients. També entren en aquest grup el canvi de calderes alimentades per gasoil per altres alimentades amb gas natural o biomassa. Aquesta mesura té molt d’impacte en la reducció d’emissions equivalents de CO2, ja que el gasoil és un dels combustibles que més contribueix al còmput d’emissions equivalents de CO2.

Un altre grup de mesures és aquell relacionat en l’aïllament de l’edifici. Dins d’aquest conjunt podríem indicar l’aïllament de murs, el canvi de finestres simples per altres d’última generació amb vidres dobles i o la instal·lació de vidre baix emissiu, que són vidres que tenen la capacitat de reflectir una gran part de l’energia solar evitant que aquesta entre en l’habitacle.

Per últim, com ja s’ha esmentat perquè un edifici puga considerar-se NZEB, el seu abastiment energètic provindrà en gran mesura de fonts renovables de proximitat. Pel que fa al cas concret de les escoles i tenint en compte les característiques climàtiques de la zona, el més adient és la instal·lació de centrals fotovoltaiques a les cobertes per autoconsum.

A partir del resultat de les auditories i les anàlisis realitzades, la combinació de vàries d’aquestes actuacions en cadascun dels centres escolars faria que aquests es pogueren considerar NZEB, tal i com determina la normativa europea a més a més de reduir de manera dràstica la petjada ecològica, o el que és el mateix, les emissions equivalents de CO2 que genera l’edifici pel seu ús normal.

Un aspecte important a tindre en compte quan es fan aquest tipus d’estudi és l’econòmic; realitzar una rehabilitació energètica d’un centre educatiu suposa una inversió important perquè abasta una quantitat molt important d’accions, moltes d’elles de gran envergadura. No obstant això, la majoria de les accions tenen un termini de retorn simple assumible a més de representar posteriors estalvis econòmics elevats.

Una altra activitat duta a terme durant els mesos de febrer i març en el marc del mateix projecte TEESCHOOLS són les accions de conscienciació. Aquestes han consistit en la realització d’un taller per als centres educatius participants en el projecte en el qual s’han explicat als alumnes de cinquè i sisè els resultats de les auditories i nocions bàsiques d’estalvi energètic per a que la comunitat educativa puga aplicar-les en el seu dia a dia.

El projecte TEESCHOOLS (acrònim de Tools for Energy Efficiency in Schools) és un projecte transnacional finançat per la UE a través del programa Interreg Med amb l’objecte de fomentar la millora de l’eficiència energètica dels edificis i instal·lacions públiques.

Més informació:

https://teeschools.interreg-med.eu/;

https://energia.consorcidelaribera.com/teeschool/