Amb l’objectiu de facilitar la recollida selectiva a empreses ubicades als polígons industrials que generen paper/cartó amb més assiduïtat, a l’hora de realitzar el contracte del servei de recollida de residus municipals que té l’Ajuntament amb l’empresa Tetma,  es contemplà  un servei específic de recollida de paper/cartó en indústries, les quals s’han d’adherir previament. Dit servei es realitzarà els dimecres de cada setmana  amb les següents condicions que s’hauran de respectar en tot moment:

– Dia de recollida: dimecres (si és festiu, el dia anterior no festiu).
 
– Horari: L’establiment depositarà el paper/cartó en obrir l’establiment pel matí, sempre abans de les 08:00 hores. Horari de recollida: de 08:00 a 10:00 hores.
 
– Material: paper i cartó sols (sense suro, plàstic o restes d’embalatge). Estan exclosos els residus classificables com a industrials procedent d’envasos i embalatges, els quals s’ha de gestionar per les pròpies empreses mitjançant un gesor de residus autoritzat.

No obstant, el cartó generat en industries que per la seva naturalesa, composició i volum, tinga la consideració d’assimilables als municipals, es recolliran amb un límit  màxim d’1 m3 per empresa.
 
 
– Forma: A la porta de l’establiment en caixes o nugat. Si disposen de contenidor d’1 m3, ha de ser de color blau i s’ha de guardar el mateix immediatament una vegada buit.
 
Adjuntem el calendari amb els dies de prestació del servei.
  
Les empreses que ja estaveu adherides al servei anterior no haureu de tornar a presentar la instància. Si alguna empresa es vol donar d’alta en aquest servei haurà de presentar una instàcia general per registre telemàtic en en la seu de l’Ajuntament amb el formulari de dades bàsiques (en aquest moment no està realitzat aquest formulari).

L’empresa que vuiga adherir-se que es fique en contacte amb l’oficina al mòbil 622 483 004 o al correu electrònic gerencia@empal.es per a que pugam facilitar-vos tota la informació i documentació.